Trener Turystyki Regulamin usługi


Data aktualizacji: 14 lutego 2024 roku
Na stronach i podstronach https://trenerturystyki.pl można dokonać zakupu produktów cyfrowych zwanych dalej Produktami.
Sprzedaż prowadzi
Sales Brain Polska sp. z o.o.
Rynek 60/2 50-116 Wrocław
NIP: 8952192382
Kontakt: kursy@trenerturystyki.pl

§ 1
DEFINICJE
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Konsument
Osoba fizyczna, dokonująca zakupu Produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

Produkt cyfrowy
Szkolenie online, kurs online, plik dźwiękowy, plik wideo, plik PDF stanowiący treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Lekcja
Etap edukacyjny, podczas którego dostarczana jest treść Użytkownikowi. Produkt cyfrowy może składać się z jednej lub wielu lekcji.

Nabywca
Podmiot, który dokonał zakupu Produktu za pośrednictwem Strony,

Operator Płatności
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Strona
Strona dostępna pod adresem https://trenerturystyki.pl

Sprzedawca
Sales Brain Polska sp. z o.o.
Rynek 60/2 50-116 Wrocław
NIP: 8952192382

Użytkownik – podmiot przeglądający zawartość Strony.

§ 2
Postanowienia wstępne
Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Strony.
Do dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające jest posiadanie:
dostępu do Internetu,
standardowego systemu operacyjnego,
standardowych przeglądarek internetowych,
posiadania aktywnego adresu e-mail,
posiadania programu do otwierania plików “PDF”, systemowych programów do odtwarzania plików wideo i plików muzycznych
Użytkownik nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem. Konieczna jest rejestracja na platformie kursowej umieszczonej na Stronie.

§ 3
Prawa autorskie
Produkt stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Prawa autorskie do Produktu przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca informuje Użytkowników i Nabywców, że powielanie i rozpowszechnianie Produktów bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich i pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną oraz odpowiedzialność karną naruszającego zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83).
W przypadku naruszenia przez Nabywcę autorskich praw do Produktów, Sprzedawca, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego, może uniemożliwić Nabywcy dalszy dostęp do Produktu

§ 4
Cena Produktu i jego zawartość
Ceny Produktów podane są na stronie i podstronach kursów w domenie https://trenerturystyki.pl
Produkty przygotowane są w języku polskim.
Produkty udostępniane są przez Sprzedawcę na specjalnie przygotowanych w tym celu przez Sprzedawcę stronach internetowych. Tylko elementy produktu składające się z plików PDF i formatów obrazkowych, wchodzące w skład zakupionych Produktów mogą zostać udostępnione do pobrania na dysk urządzenia Nabywcy. Nie wolno pobierać plików video.

§ 5
Zakup Produktu
W celu finalizacji zakupu, Użytkownik musi kliknąć na stronie z ofert kursu przycisk Zawierający wyrażenia [Kupuję] lub [Rejestruj] lub [Odbierz dostęp] zgodnie z wybraną przez siebie opcją.
Po kliknięciu ww. przycisków, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę z zamówieniem i dalej na zewnętrzną stronę z płatności, poprzez który który Użytkownik zrealizuje transakcję.
Jeśli Użytkownik chce otrzymać fakturę za zakup Produktu, powinien zaznaczyć właściwą opcję.
Użytkownik musi również zaakceptować ten Regulamin - akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu Produktu.
W celu finalizacji zamówienia, Użytkownik musi kliknąć w kolejnym oknie zamówienia link [Wybierz metodę płatności]
Po kliknięciu w link [Wybierz metodę płatności], Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania płatności za Produkt.
Z chwilą dokonania płatności, między Użytkownikiem, a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produktu.

§ 6
Korzystanie z Produktu
Produkt zostanie dostarczony Nabywcy drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu, poprzez przesłanie linku umożliwiającego uzyskanie dostępu do Produktu oraz udzielenie dostępu do Produktu na indywidualnym profilu Użytkownika
Dostęp do Produktu może odbywać się poprzez zalogowanie na dedykowanej stronie internetowej przy wykorzystaniu loginu i hasła przesłanego Nabywcy na adres e-mail.
Niektóre produkty mogą zawierać opcję dostarczania partiami - taki produkt i harmonogram jego dostarczania jest zaznaczony na Stronie w opisie.
Nabywca uzyskuje dostęp do Produktu przez okres 12 miesięcy od chwili zapłaty. Dostęp może zostać przedłużony przez Sprzedawcę, co stanowi wyłączną decyzję Sprzedawcy.
W toku korzystania przez Nabywcę z Produktu, w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy będą odnotowywane podejmowane przez Nabywcę działania. W tym celu wykorzystywane mogą być pliki cookies, o których mowa w § 9 Regulaminu i stronie „Polityka Prywatności”

§ 7
Odstąpienie od umowy
Nabywca będąca osobą fizyczną ma prawo odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w postaci Produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby odstąpić od umowy, Nabywca musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną (kursy@trenerturystyki.pl).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Nabywca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Nabywcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Nabywcy wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Wyłączenie zwrotu.
Nabywca będący podmiotem gospodarczym kupującym w ramach faktury VAT nie podlega procedurze zwrotu zakupionego Produktu.
Nabywca będąca osobą fizyczną traci prawo do odstąpienia z chwilą rozpoczęcia pierwszej lekcji w zakupionym Produkcie.

§ 8
Odpowiedzialność za wady
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Nabywcy Produkty wolne od wad prawnych.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
Reklamacje dotyczące Produktu można składać, przesyłając stosowną wiadomość na adres kursy@trenerturystyki.pl. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonych wad Produktu oraz oczekiwania Nabywcy związane z reklamacją.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Nabywcę reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
Administratorem danych osobowych Nabywcy jest Sprzedawca.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Nabywcy wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy.
Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Nabywcy również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Nabywcy.
Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika lub Nabywcy, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych, w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz śledzenia działań Nabywcy podejmowanych w ramach korzystania z Produktu.
Sprzedawca informuje Użytkownika i Nabywcę, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika i Nabywcy. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony lub Produktów przez Użytkownika lub Nabywcę może być utrudnione. Sprzedawca nie podejmuje żadnych działań mających na celu utrudnianie korzystania w wyniku braku możliwości przechowywania plików cookies. Ewentualne trudności mogę wynikać z kwestii technicznych.
Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika lub Nabywcę usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi za pośrednictwem Strony umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
Nabywca będący osobą fizyczną ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Nabywca będący osobą fizyczną może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lutego 2024 roku.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili zawarcia umowy.